Bolehkah Tulang Kambing Akikah Dipotong?

Jawaban dari pertanyaan diatas adalah bahwa dalam masalah ini ulama telah berselisih menjadi dua madzhab. Madzhab yang pertama mengatakan tidak boleh yakni hukumnya makruh. Mereka berpegang dengan atsar dari sebagian Shahabat dab tabi’in dan hadits dha’if mursal yang memakruhkan memotong-motong tulang sembelihan kambing akikah. Selain itu Ibnu Qayyim di Tuhfah-nya (bab VI fasal 13) telah menerangkan beberapa hikmah kenapa tulang sembelihan kambing akikah makruh dihancurkan, dipecahkan atau dipotong-potong kecil meskipun kami melihatnya agak berlebihan dan masuk ke dalam pemaksaan!  Wallahu A’lam. Dan ini adalah madzhab Ahmad dan Syafi’iy.

Madzhab yang kedua mengatakan boleh dan tidak makruh apalagi sampai haram, memotong-motong tulang daging akikah karena tidak adanya nash atau dalil yang shahih dan sharih (tegas) yang melarangnya. Inilah madzhab-nya Imam Ibnu Syihab dan Imam Malik dan Ibnu Hazm (Al Muhalla juz 7 hal. 523). Madzhab yang kedua ini lebih kuat dibanding madzhab yang pertama apabila kita meruju kepada kaidah-kaidah ushul.

Pertama : Mereka mengembalikan kepada hukum asal atau keumuman penyembelihan tentang bolehnya memotong tulang. Karena sembelihan di dalam Islam itu bukan hanya akikah akan tetapi ada beberapa macam sembelihan seperti hadyu (sembelihan di waktu mengerjakan haji) dan udh-hiyyah atau dhahaayaa (kurban) dan lain-lain. Dari semuanya itu Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak pernah melarang memotong-motong tulangnya. Dan masuk ke dalam hukum asal keumuman sembelihan tentang memotong tulang ialah sembelihan kambing akikah.

Kedua : Ketentuan di atas dapat menerima pengecualian (takhshish) akan tetapi dalam masalah ini tidak terdapat satu pun dalil yang shahih dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam yang melarang memotong-motong tulang sembelihan kambing akikah.

Sumber: Buku Menanti Buah Hati & Hadiah Untuk Yang Dinanti

Leave a Comment

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.